• Fuchshalde_Baustelle.jpg
  • 01506-Fuchshalde - Suedfassade.jpg
  • 01506-Fuchshalde - Westfassade.jpg (1)
  • 01506-Fuchshalde - Nordfassade.jpg (2)
  • 01506-Fuchshalde - Ostfassade.jpg (1)
  • 01506-Fuchshalde - Grundriss.jpg

MFH Fuchshalde

Baujahr: 2015

Neubau MFH,
Fuchshalde,
Winterthur

Direktauftrag:
-PlanungĀ